• محفل جز خوانی قرآن کریم

قاریان ممتاز کشوری

  • قاریان:

آقای احسان مهرابی ابراهیم

آقای اباالفضل مهرابی مهدی

دکتر رسول محمد زاده

استاد حمزه کیانی

استاد سجاد هاشمیان

هر روز یک ساعت و نیم قبل از اذان مغرب