• محفل جز خوانی قرآن کریم

قاریان ممتاز کشوری

  • قاریان:

آقای یونس مهرابی حجت

استاد حمزه کیانی

استاد سجاد هاشمیان

هر روز یک ساعت و نیم قبل از اذان مغرب