• محفل جز خوانی قرآن کریم

قاریان ممتاز کشوری

  • استادان:

حمزه کیانی  ،  سجاد هاشمیان

هر روز یک ساعت و نیم قبل از اذان مغرب